Goodfellas Pizzeria

Goodfellas%20Pizzeria

David Latham

Chief Executive
Goodfellas%20Pizzeria

David Latham

Mary Jenica
Goodfellas%20Pizzeria

Joseph Carter

Senior Chef
Goodfellas%20Pizzeria

Anjelina Rosee

Senior Chef
Goodfellas%20Pizzeria

Rubina Jenny

Senior Chef
Goodfellas%20Pizzeria

Alex Jender

Junior Chef
Goodfellas%20Pizzeria

Jimey Anderson

Junior Chef
Goodfellas%20Pizzeria

Josep Brtomeu

Junior Chef
Goodfellas%20Pizzeria

Julian Ajvarez

Junior Chef
Goodfellas%20Pizzeria

Robart Latham

Junior Chef
Goodfellas%20Pizzeria

Michel Clark

Junior Chef